Privatuma Atruna

PRIVĀTUMA ATRUNA par pretendentu personas datu (CV utt.) apstrādi   Ņemot vērā straujo attīstības tempu un darbinieku darba specifiku, lielākā daļa vakanču ir pieejamas vairākas reizes gadā.Ja Jūs (pretendents) netikāt izvēlēts(-a), tas nozīmē, ka Jūsu kandidatūra var tikt izskatīta nākamajā atlases procedūrā. SIA “Innovative Travel Solutions” (turpmāk saukta “ITS”, “mēs”, “mūsu”, “mūs”), Jeruzalemes iela 1, Rīga, LV-1010, ir Jūsu iesniegto (CV un cita informācija, ko Jūs varētu iesniegt, piedaloties pretendentu atlasēs) personas DATU PĀRZINIS. Jūsu dati tiek apstrādāti ar NOLŪKU atlasīt atbilstošus pretendentus mūsu vakancēm. Datu apstrādes tiesiskais PAMATS ir:
  • pasākumu veikšana pēc datu subjekta (Jūsu) pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (personāla atlases procesā);
  • mūsu leģitīmo interešu īstenošana (CV uzglabāšana nākotnes vakancēm).
Jūsu datu SAŅĒMĒJI ir mūsu darbinieki, kuri ir atbilstoši kvalificēti un iesaistīti personāla atlases procesā, kā arī mūsu apstrādātāji, kuri mūsu uzraudzībā sniedz personāla atlases pakalpojumus, tehnisko atbalstu un nodrošina datu apstrādes drošību. Mēs varam glabāt Jūsu datus ārpus ES, ko nodrošina mūsu uzticamie partneri, kuri apstrādā Jūsu datus tikai un vienīgi atbilstoši mūsu norādījumiem un piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu noteikumiem tādā veidā, ka Jūsu datu aizsardzības līmenis nemazinā. Minētajam NOLŪKAM jūsu DATI tiks apstrādāti 5 (piecus) gadus kopš DATU iesniegšanas dienas, pēc šī termiņa beigām mēs Jūsu DATUS dzēsīsim. Sniedzot mums datus, jums ir šādas TIESĪBAS :
  • pieprasīt pārzinim piekļuvi Jūsu personas datiem;
  • mainīt vai atjaunināt datus, lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu (proti, lai Jūs tiktu izvēlēts(-a) kā labākais pretendents);
  • pieprasīt pārzinim dzēst Jūsu datus (gadījumos, kas norādīti piemērojamos tiesību aktos);
  • pieprasīt pārzininim ierobežot Jūsu datu apstrādi (gadījumos, kas norādīti piemērojamos tiesību aktos);
  • iebilst pret Jūsu datu apstrādi (gadījumos, kas norādīti piemērojamos tiesību aktos);
  • pieprasīt datu sūtīšanu citam pārzinim (tiesības uz datu pārnesamību), ja tas tehniski iespējams, un atbilstoši citiem datu drošības noteikumiem;
  • iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja domstarpības ar pārzini nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā.
Ja kandidāts atsakās sniegt papildu informāciju pēc CV iesniegšanas (ieskaitot parakstīta pieteikuma iesniegšanu), datu pārzinis ir tiesīgs kandidātu izslēgt no aktīvās konkursa atlases.

Kontaktinformācija:

Saistībā ar jautājumiem par pretendentu atlasi un saistītiem procesiem, lūdzu, sazinieties, izmantojot šo e-pastu: careers@itslatvia.lv. Saistībā ar jautājumiem par datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar datu aizsardzības speciālistu: privacy@dyninno.com.    ITS privātuma atruna neattiecas uz atlasēm, kurās pretendentus izvēlas SIA “DYNATECH” kā kopīgs pārzinis https://dynatech.lv/lv/terms-of-service/.